is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op het geschrift van den heer J.C.R. p{r}. tot titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANHANGZEL.

435

hunne Stoelen verjaagt, en zig in hun plaats met geweld en moorderyen ingedrongen hadden : nu Helt het Hof van Romen alles wat mogeiyk is in het werk, om fcheuring te maaken met Biffchoppen, die geen anders Bisdommen zoeken in te nemen, maar die alleen de regten hunner eige Kerke tegen vreemdelingen verdedigen.

De Africaanfche Biffchoppen bedienden zig van alle bedenkelyke middelen om menfchen te verzagten, die trotfelyk de wetten der Kerke fchonden, haare tugt. floorden, en zig met heiligfchenderyen meeffcers der Kerken maakten: en nu het is het Hof van Romen zelfs, die op alderhande wyze (Biffchoppen) ontruft die de Kerkregels verdedigen, voorftanders zyn der Kerkelyke tugt,en der oorfpronkelykeregten der Kerken.

De eerfien, om de Donatifien tot de eenheid te doen wederkeeren, gingen zelfs tegen de wetten der Kerke te werk, met toe te laaten dat 'er twee Biffchoppen te gelyk een Bisdom zouden bellieren: het Hof van Romen fnyd nu van zig af de genen, die volgens de wetten der Kerke een Biffchop eifchen om een Bisdom alleen te bellieren, en die de nieuwe pretenfien van het Roomfche Hof weigeren aan te nemen, om dat deze ftrydig zyn met de aloude en verre veel heilzaamer Kerkregels.

Met een woord, toen zag men de Africaanfche Biffchoppen, om op wat wyze het ook wezen mogt de vrede te fluiten, zig zeer gewillig en gereed toonen om afiland van hunne Bisdommen te doen: en nu heeft het Hof van Romen geen de minfte agt willen geven op de Ee 2