is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de menschmogelyke voorwetenschap en de alöude sterren-voorzegkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEUREN- V00RZEGKU ND i:. .63

iniddelyk, (zonder de voorwaarden, waaraan alle de Wezens, die de Waereld uitmaken, haren ondeelbaren ftand verbinden; Dat is met andere woorden uitgedrukt, zonder de tusfchenkomstvan zoogenaamde TweedeOorzaaken) van God geregeerd en beftierd te worden; Daar immers de Godheid, ter volvoeringe van zyne Beiluiten, zich onophoudelyk, ja zelfs in de wonderwerken, van de tusfchenkomst der Tweede Oorzaaken, fchoon naar eene andere dan de gewoone orden gewyzigt, bedient ? Geen voorrecht, geen betrekking, hoe naauwook, tusfchen Schepzel en Schepper, kan of mag het Schepzel ontheffen, van de voorwaarde, die het tot eenen fchakel, in het groote en algemeene verband der dingen maakt; En deze ontheffing, in een oogenblik van onduidelyke voorftelling, te willen en te wenfehen; Of eenig bezwaar daarin te vinden, dat wy in een hegt verband ftaan, met de zoogenaamde Tweede Oorzaaken: Uit hoofde van eenige nadere betrekking (hoe waar en wezentlyk ook) tot het Opperwezen, is onzes bedunkens zich bezwaard rekenen, over het doorluchtigfte betoog der Oneindige Wysheid Gods, en de middelen waardoor hy verkozen heeft, alle zyne hoogwigtige eindens, gewisfelyk, en door niets belemmert, te bereiken.

§ <5i.

Het kan derhalven alleen die teergevoeligheid wezen, die aan een redelyk Mensch, zoo wel als aan een Christen, ten opzichte van het Leerftuk der Byzondere Voorzienigheid, zoo welyocglyk is: Het kan, zeg ik, alleen