Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 PROEVE OVER BE

lyke invloeden cn ingevingen. Zy oeflenden dezelve uit met gebaarden, waarmede de meeste Tooveryéh plegen verzeld te gaan, en met getier en gekir, of prevelingen binnen 'smonds, volgens Jefaia VIII vs. 19. Zy deden zich aldus, onder de bygeloovige Volken voor iets groots doorgaan, en ontzien; Waardoor zy, uit den aart der zaake,de fterkfïe Voortplanters van alle verleidende dwaalingen en Afgodendienst waren. Zoodanig deden ook de zoogenaamde Duivels - Kunftenaars: Weshalven over deze beiden, Levit. XXI vs. *7, de draf des doods onder Israël fchynt vastgedeld te zyn geworden. Men kan derhalven, op geenerleije wyze, uit geheel deze aanhaaling van Deut. XVIII flellig aantoonen, dat aldaar van Aflrologie of Aftr oiogift en gefprokcn word.

S 197-

Maar in de tweede plaats, gedeld, men gave eens toe, dat onder den algemeenen naam van Waarzeggers, in den Bybel, ook de Astrologisten konden bedoeld worden : Zoo kan men uit den zamenhang van dien Tcxt duidelyk opmaken, dat deze Lieden niet zoo zeer een gruwel waren, uit hoofde van de kennis, afgerichtheid en vaardigheid, die zy of Wetenfchappelyk of Kunstmatig bezaten; Maar uit hoofde der fchandelyke en gruwelyke verleiding, die zy in 't werk delden, en waar toe zy alle hunne natuurlyk verkregen vermogens misbruikten. Dit ziet men klaar uit vs. 14 van dit Capittel. De zaak die den Goddelyken Toorn over de Canaanyten gaanden maakte, was, datzyna deze Verleiders

hoor-

Sluiten