Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiTERRE N-VOvO RZE G KUNDE. 2T5

hoorden, 't Welk niet zoo zeer fchynt te willen zeggen, eene Kunst of Wetenfchap te raadplegen, of het ftaat maken op iemands vaardigheid en bekwaamheid in dezelve; maar iemands leer of gevoelen te volgen, daar na/<? luisteren, en zyneVoorfchriften als gezaghebbende, het zy in den Staat, het zy in den Godsdienst, naar te wandelen; Waarom dan God ook by tegenfteiling aan zyn Volk vs. 15 toezegt, dat hy hen een Propheet, zoo als Mozes was, uit hun midden zoude verwekken , dien zy zouden hoor en. Al was hier dan onder het Waarzeggen de Kunst der Astrologisten begrepen , 't welk wy op aangewezen gronden tcgenfpréken; Zoo zou daar uit niets anders volgen, dan dat zoodanige Astrologisten, welken hunne Kunst zouden doen dienen, omzichgezagaantematigen,ende lieden tot Bygeloof en Afgodery te verlokken, indedaad voor een gruwel moesten gehouden worden; En dat willen wy volgaarne toegeven: Terwyl buiten kyf de Sterren-Vocrzegkunde, zonder zweem van zoodanig oogmerk of einde, ja verre van alle hoegcnaamde verleiding, kan uitgeöelTcndworden, en door velen uitgeöeffend is.

S 198.

Wat nu het verder door den Hc:r Profesfor Krom in $ 8 zyner Verhandeling, tegen de Aflrologieaangedrongene, uit Jefaia XLVIÏvs. 12. 13 be:reft, dezeText is indedaad de zwaarc Battery van hen , die de Kunst, welke wy verdedigen, gewoon zyn aantevallen. Ook fchynt het buiten tegenfpraak, dat in dezelve, door hen O 4 dit

Sluiten