Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

L E Z E R.

H oe zeer ijdere nuttige Inftelling, uit haaren aart aanneemlijk, geene aanprijzing fchijne tc behoeven; en eik Lid eener Letter-Maatfchappijë of Kunstgenootfchap , van derzelver waare bedoeling zo verre behoorde overtuigd te zijn, dat hij 'er door aangefpoord wierde,om ter bevordering dier oogmerken het zijne toetebrengen, en in het genot der vruchtgevolgen te deelen; is het echter bijkans eene algemeene gewoonte geworden, de eerftelingen haarer gezellige bijeenkomften ter aanbeveeling en uitnoodiging te befteeden, en de nieuw ontflootene Kweekfchoolen vaa Kennis en Deugd , van Kunften en Weetenfchappen , met meerdere of mindere plegtigheid intewijden.

Het kan en moet hierom geene bevreemding geeven, dat eene Maatfchappij, die zich, van haare oprichting af, voorftelde door Verdienflen naar Geluk te ftrecven, door blijd vooruitzicht ge. ftreeld, ook bij den intrek in haar nieuw gcftichc Gebouw, en bij het ontfluiten haarer Gehoorzaalen, de aandoeningen van een zo algemeen genoegen , door geluid van famenftemmende fpeeltuigen * 4 der

Sluiten