is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen ter inwijding der volbouwde tekenzaal voor het departement der tekenkunde, en van de gehoorzaal [...] voor het departement der natuurkunde, in het gebouw der maatschappije Felix Meritis te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 REDEVOERING.

lucht, uit metaalkalken door hette losgemaaktt en die men ook uit de falpeter en andere zelffiaudigbeeden kan bekomen , terwijl zij met de merkwaardige eigenfchap is begaafd , van noodzaaklijk te zijn ter onderhouding van het vuur, en voor het dierlijk leven, maar daarentegen fchadelijk voor den groei der planten: deze alle , maar niet minder de verfchillends vermengingen derzelve Luchten, leveren nieuwe verfchijnfelen op. Dus leeren zij ons, door vermenging van ontvlambaare en zuivere lucht, Water voortbrengen, te vooren voor eene hoofdftoffe gehouden. Nu eens , bij de overbrenging der lucht uit een vasten tot eenen vêerkrachtigen ftaat, dan eens, en nog fterkcr, bij de ontbinding uit dezen, tot eenen vêerkrachteloozen , de aanwezigheid van het lioofdftoflijk Vuur van naderbij kennen, en het zelve als de oorzaak der vcrfchillende luchtfoorten en van andere veerkrachtige ligchaamen aanmerken.

Dezelaatfte algemeene hoofdftoffe vindt men in de Natuur onderfcheidcnlijk gewijzigd, en brengt , uit hoofde van dien , verfchillende verfchijnfelen voort , terwijl Licht en Vuur eikanderen in digtheid en fnelheid van ver* fpreiding overtreffen. Warmte , hitte en ont-

vlam-