is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tyds dienden te matigen, om naderhand niet in de noodzaaklykheid gefteld te worden van zich zeiven tegen te fpreeken. Indien een ïegelyk zulks wilde overweegen, zou het veelen weerhouden , zich als 't ware hals overkop in partyfchappen te werpen, en alles zonder onderzoek te zegenen of in te vloeken , naar mate dat naam of klank eerbied of in fmaak is.

Men denke evenwel nier, (want dan hielden wy op te blyven 't geen wy be^ weeren te zyn) dat wy door dat tafereel , een Volk, veel min "onze brave Landgenoten zouden willen afraden , behoorlyk onderzoek te doen naar hun ftaat, en in hoe verre s'Land wclzyn en het belang van het algemeen bevorderd wordt. Zulk een onderzoek befchouwen wy als billyk en hoogstnoodzaaklyk , kunnende 't zelve daarom niet te zeer aangeprezen worden ; maar het moet gefchieden zonder drift of vooroordeel, op goede en zekere gronden ; en vooral moet geen vonnis geveld, niemand veroordeeld of vry gefproken worden , dan naa volkomen kennis van zaken en daadlyke overtuiging.

Wy mispryzen alleen in 't gemeen die dwaze neiging , om alderhande pasquilfchnften te geloven en beuzelagtige uitftrooifels gretig aan te nemen , en alles voor

Evan»