is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ho^rzaamheid pleegt iegens Land en Volk, tegen 't lichaam van den Staat dat zyn opperyoogd is. : .n gy Mandanes , verzuim net hem als het kind van Staat op te voeden , of cy z ,üdt u den gegronden laak op den hals haien , dat gy aan uw plicht niet voldcedt.

Spaar geen moeite om hem den waren aart en het aangeboren Caracter te leeren kennen van het Perfiaanlche Volk , 't welkgy weet, dat boven anderen in Vaderlandsliefde uitblinkt, en door geen dwang tot blinde gehoorzaamheid te brengen is 't welk eene natuurlyke lust tot het genot der vryheid heeft. Het lezen onzer gefchiedenisfen , en d'omgang als een privaat perfoon met alderlei ftanden , zyn de gepaste middelen, waar door Cyrus onder uw opzicht tot die kennisfekan komen. Belef. dat hy die zyn Volk niet kent, nimmer goed over 't zelve kan regeeren , en dat zo gy uwen voedfterling daar in onkundigliet, de fchuld zyner verkeerde handelingen op u zoude komen.

Vooral, dat hy door u onderwezen worde , in de grondige kennisfe van de Conftitutie onzer regeeringe ; van de wetten der onderfcheide Landfchappen en Steden; van der*e!ver rechten en voorrechten. Doe hem befeffeu, dat hem de handhaving daar van t'eniR a ger