is toegevoegd aan je favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 441 )

goede Burgery en verdere Ingezetenen van deze Stad en Schependom , allerernfh'gst te recommanderen , ook zó veel nodig te interdiceren.

f.) Dat geene gezonde Perfonen buiten noodzaaklyke reden of oorzaak, haar zullen hebben te begeven na plaatfen of in huizen , alwaar voornoemde ziektens werkeJyk zyn aangeftoken; maar dat in de Huizen daar menfehen zyn, van de voornoemde ziektens en ongemakken bezogt, alleen zullen mogen komen en toegelaten worden zodanige perfonen , welke nodig zyn en vereiseht worden , tot der zieken oppasfing , verpleging en verdere adfiftentie, gelyk ook

a) Dat Perfonen, welke reeds de beginfeJen, van voornoemde ziekte , onder haar leden gevoelen , of daar mede befmet zyn , zig wel zullen hebben te onthouden, om in dc buizen of het gezelfchap van gezonde menfehen te komen, ook haar menageren moeten , om te verfchynen op pubiique plaatfen , alwaar veele menfehen gewoon-" lyk byeenkomen , zoo als byzonder onder den openbaren Godsdienst, waar van dezelve zig gedurende den tyd , dat zy enig diergelyk ongemak befpeuren , abfenteeren moeten.

Hh * i)Bai