Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5ii )

eendragt zoekende te handhaven , Uwe Edele Achtbaren de gevaren voor ogen ftellen , die 'er veelligt zouden kunnen ontdaan , indien welgemelde Heer Borgemeester A. de Jonkheere ter nominatie geb'agr zynde, tot het preiidiale mogte geëligeerd worden.

Zy verwagten dierhalve van Uwe Edele Achtbaren, hunne Regeerderen en Borgei vaderen een gunstig appoinctement, onder verzekeringe, dat zy gepenetreerd over de weldaden , zederd pas weinige dagen van dezelve genoten, ter herRe] hunner onwederfpreekelyke Vryheden en Rechten, ook gereed zyn in alle gevallen ïe toonen, dat zy bereidwillig zyn, hurme Regeerderen in. derzelver rechten kragtdadigst te handhaven , de rust en ftilte te bewè ken, en zich in alles te gedragen, gelyk brave en trouwe Borgeren en Ingezetenen betaamd : terwyl zy den zeegen des Aldei hoogsten over de gelukkige Rcgeringe Uwer Edele Achtbaren uit grond des herte affmeken.

Het welk doende En was dit Request ondertekend door een aantal van tweehonderd vierendertig perfonen.

Wyk by Duur ftede den 6 October 1783.

Nn 3 QC

Sluiten