Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 51* )

Of op dit Request , waar in zo duidlyk de zucht der Wyklche Burgery tot onderhouding van ftilte , rust en eendragt in hunne Stadt doorftraald , daadlyk een gunstig appoinctement gegeven is , kunnen wy niet ftellig zeggen , maar wel, dat hetzelve by de Magiftraat in rype overweging genomen is , en dat dezelve zo het tockhynt de gegrondheid der vreze van de Burgery, met betrekkinge tot het daar in vermelde en by wege van waarfchuwinge medegedeelde , heeft gepondereerd , cn dienvolgende den dag gekomen zynde , waar op Hun Ed. .Achtb. overgingen tot het formeren ener nominatie , welke ter electie aan Zyne Doorl. Hoogheid moest overgezonden worden , aan het verlange der requestantcn is voldaan, en de WEgeftr. Heere de Jonkheere niet op dezelve ter bckledinge van het Burgemees» ters-Ampt is gefteld. De Heeren die daar toe aan Zyne Hoogheid ter electie wierden voorgedragen, waren , de WEgeftr. Heeren Dirk Bruin Gz. Wynand du Bois, Willem Verhel, en Lambertus Bemhardus Frykenius ; uit welken door welgemelde Zyne Hoogheid op den twintigfte dezer maand zyn aangefteld , de Heeren Bruin, tot Prefident, en Verhel tot twede corgerneester j terwyl voorts uit ene overgelegde nominatie , zonder dat 'er gebruik is gemaakt van enige recommandatie , de oude wet is aangetieldt en verzet; welke onderling over de Stads Commisfien heeft befchjkt.

Wy

Sluiten