Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5iS )

Wy kunnen niet afzyn te meHen, dat zieh ter gelegenheid van net maken der nominatie de noodzaaklykheid heeft aangetoond (abftract van 't voordeel 't welk de Burgery door de verteringen geniet) dat de Regenten beftendig ter plaatze woonagtig zyn, waar zy t'huis horen , vooral in zodanige Steden , alwaar de Regering uit weinige leden is zamengefteld j ten einde 'er by alle gewoone en buitengewone Vergaderingen, altoos een zeker en genoegzaam aantal aanwezig kan zyn , om de zaken die verricht moeten worden, af te doen : te meer, wanneer dees of geene om zyne byzondere verrichtingen afwezig of door ziekte verhinderd mogt worden , 'in de vergaderingen te kunnen verfchynen.

Volgens het reglement op de Rcgeringe moet de Nominatie geformeerd worden , agt dagen voor den gewonen 'dag waar op de Regering verzet word , en moeten te dien einde meer dan de helfte der Leden prefent zyn , des de Regeringe tot Wyk by Duurftede uit twaalf Leden beftaande , hadden *er zeven Regeerderen by het maken der Nominatie moeten tegenwoordig zyn. De vergadering nu belegd zynde ten fine vooi fchreve, den 12 dezer maand des voornoens , kon niets uitgerigt worden , by gebrek aan een genoegzaam aantal Leeden ; want twee Nn 4 Hee-

Sluiten