Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ I

C5'4)

Heeren Waren buiten de Stadt woonagtjg , een derde bad zyn ampt nedergelegt , een vierde was om eigen verrigtingen reeds agt dagen abfent , en tvyee anderen zyn niet gecompareerd. Men was des genoodzaakr.de Nominatie tot den anderen dag uit te ftellen , tegen io uren vergadering te beleggen , en ten overvloede' wierd" de Stads Boode nog aan de Huizen der Regeerderen op het ogenblik der Vergadering rondgezonden ; doch wederom kon niets afgedaan worden by gebrek aan Leden : weshalve een derde vergadering belegt zynde , men , om aan het Reglement zo veel mooglyk op zyn best te voldoen , daar in tot de Nomina Je is moeten overgaan; hoe zeer ook veele Leden niet prefent waren.

Met betrekkinge tot de refolutie door de Magiftraat genomen , behelzende , dat alle de Leeden der Regeringe voortaan binnen Stadt of Schependom zullen moeten gedomicilieerd zyn , exeept de geene die van Stad. weege met Staten of andere GenerahteitsCommisfien voorzien zyn, daaromtrent zyn wy geïnformeerd , dat uit naam der Regenngeaan de drie buiten dè Stad wonende RttieiKen , ' te weeteu de Heeren de Jonkheere , Plucker a\ Curtius gevraagd is geworden of zy zich daar omtrent wilden verklaren en iubmittmen ? Dat de eerste en

laast-

Sluiten