is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis door Madagascar en de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï8o REIS BOOR DÉ

,, lonel Bochemétrieuw, Bevelhebber van For„ talitij, die de partij der gevangenen toegedaan ,, was. Ik was aangefteld om bijzonderlijk met de „ Prinfen en de Magnaaten te handelen. Daar „ wierd befloten, dat ik, mij tot eenige expe„ ditiën bepaalende, naar Petersburg zou ver„ trekken. Ik begaf mij zelf, zonder eenig uit„ ftel, te Quorfum, en in het huis van den Co3, lonel Soacfek kwartier nemende, voleindigde „ ik de expeditie, volgens mijne verbintenisfen. 5, Op het punt ftaande om naar Cazan te rug te ^, keeren, wierd ik, op last der Keizerinne van s, Rusland, aangehouden; en daar men omtrend s, mijne geheime vlugt geen het minfte zeker berigt had, zond men mij gevangen naar Ka9, luga, waar ik weder bij de Prinfen gevoegd j, wierd.

„ De vriendfchap van den Commandant verworven hebbende, maakten wij een verbond, „ bij het welk wij ons, met behulp van Tuga ,, naar Poolen moesten begeeven: de Comman„ dant had reeds alles tot onze ontvlugting ge„ reed gemaakt, toen 'er op den iS Oétober 1769 „ een Officier, van de wagt te Petersburg, aankwam, met bevel om den Commandant gevan„ gen te nemen, maar dees voorkwam den Offi„ cier, door hem te dooden, en koos zijne vei„ ligheid in de vlugt, terwijl hij ons allen ge„ vangen liet. Wij wierden den zelfden dag met „ ketenen belaaden, en naar Petersburg gevoerd ,

„ waar