Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2<5 )

De Prins doenmaals in Vlaanderen met 't Leger wezende, komt dit advies aan de Hog. Mog. Heeren Staten Generaal, wezende te gelyk de Saten van Holland mede vergadert. De vergaderinge op den avond gelegt , ende in den nacht gecontinueert blyvende , wcrt eene vigoureufe refolutie genomen, om op het alderfpoedigfie tachentig goede Oorlogfchcpen, met 10 a 12 brantfchepen , gereet te doen maken , in Zee te zenden, en den Vyant het hoofd te bieden, ofte in Duyns te befluiten; gevende daar van advies aan zyn Hoocht: met verfoek, om tweeduifent Soldaten op de Vloot te wilien fenden, ende last aan den Admiraal Tromp , om 't fecours af te wachten , ende den Vyant aan te tasten. Naar alle principaale Zeelieden werden , tot voltrekkinge van de refolutie, Gedeputeerde gezonden. Aartspergen Gedenkfchriften.

6.

De moed ende ambitie, door de fuccesfen aangewasfen , brengt haar (d'Engelfchen) tot desfeinen , buiten haar Eilant, en heeft haar doen voorflaan aan de Nederlantfche Provintien, naar fübjectie fmakende conditiën , ende coalitie in eene Republiek, invoegen, als de Romynen, haar naburen in haar Stadt en onder haar Regeeringe trekkende, dezelve gehouden hebbende niet als vrienden ende geallieerde, de een de ander gelyk zynde, maar als ( B 5 ) ver-

Sluiten