Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24ö )

üit de handen der Koningen in die der Grooten over te gaan. Het Volk heeft berouw zyne eerfte en zagtere ketenen verbroken te hebben ; het beklaagd zich en word niet gehoord ; ten lesten tot wanhoop gebragt, vind het in d'overmaat zyner rampen de nodige moed , om die een einde te doen nemen, De aanftelling der Gemeensmannen {trihuni p!ebis~) verzekerde d'uitwerking en nakoming van de Wet Valeria; het Volk begon adem te fcheppen , doch wat gebeurde 'er ? te gelyk werd het gedugt en agtbnar. Hier veranderd alles van gedaante , en den Joop der regeringsform van Rome , is vervolgens niet anders , dan ene toenemende Democratie. De Plebejt vermengen zich met die van den Adel door huwelyken , en Rome fchoon den uiterlyken fchyn van Ariftocratifehe regeeringe hebbende , is wezentlyk in ene Democratifche veranderd. Dat men ons nu zegge , of deze zo dobberende regeringsform zo voorbeeldig is, om telkens in onze tyden aangeprezen te worden.

Waarom maakt men toch zo veel ophef van Romers ftaatkunde , waar van evenwel geene grote blyken voor handen zyn , terwyl men van deszelfs krygsbenden fpreekt, even als of die door een gevolg der Conftitutie en regeeringsform , reeds van d'eerfte jaren. der Republiecq af, onoverwinnelyk

wa-

Sluiten