Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Hl )

waren ? Waarom fchynt men opzettelyk uit het oog te verliezen , dat die benden eerst ene zekere trap van geoeffendbeid en volmaaktheid bekwamen , ten tyde der Scipioos, en dat de Romeinen den krygsdienst niet leerden , dan naar honderde lompe misfla-. gen begaan te hebben ?

Men moet zich fchier verwonderen^ dat het noch niemand in den zin gekomen is, ene nauwkeurige optellinge en vergelykinge te maken , \ tusfchen de' menigte veldflagen die Titus Liviits de Romeinen doet winnen, en die wezentlyke doch fchaarfche overwinningen , die zy in de eerfte vierhonderd jaren behaalden. Hoe I na zo vele beweerde overwinningen , na driehonderd en zestig jaren beftendig in oorlog te zyn geweeft, is Fejes nog niet ingenomen , en na ene tienjarige belegering , is Camillus alleen in ftaat, het tot overgaaf te noodzaken ! En wat zal men van de Samniten zeggen, die veertig jaren den oorlog tegen Rome uithouden ; terwyl de Galliërs wezentlyk altoos over de Romeinen zegenpraalden , ondanks de pogingen hunner fehryveren om zulks te verbloemen ? Zyn dit zulke fterke bewyzen , van de geoeffendheid cn onoverwinnelykheid der Romeinfche Legioenen ?

Maar zegt men, Rome is evenwel de gebieder over de gehele bekende waereid ge-

wor?

Sluiten