Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3<&> )

zy die hem dezelve verleenden door zwakheid of by verrasfin g,'er fpoedig berouw over zullen hebben, zo dra zy 'er de uitwerkzelen van gewaar worden. De Vorsten inderdaad die zulk een macht bezitten , tonen duidelyk genoeg , door groote leegers in volle vrede op de been te houden , dat' zy zonder toeftemming regceren , en het Volk vrezen , omdat zy 'er de ergfte vyanden van zyn. Een eigendunkelyk Voet kan ook zich zeiven niet wel handhaven , dan door geweld en macht!; doch evenwel , al was zyn Volk nog zo ellendig en -lafhartig ; die macht zal nimmer veilig zyn , zo dra het maar enigfints de ogen opend. Het is daarom dat hy belang vind in het volk te verblinden , en dat hy overal bedriegers onderhoud , om hetzelve met leugens" te misleiden. In een woord , om in geene verdere uitwydingell te komen , eigenwillige Heerfchappy is altoos in eene gedurge ftryd , tegen hemel er> aarde , tegen ziel en lig. haam der menfehen.

Wy hebben reeds gezegd, gelyk wy rog wat omftandiger doen moeten , dat Volkrykheid , Overvloed , ware Godsdienst cn deugd , Edelmoedigheid , Kopften en Wetenfehappen , de riatuür/yke vruchten der Vryheid zyn ; maar zo zeker'als dit is, zo zeker is het ook , dat eene wyduitgeftrekre Koophandel en Scheepsvaart ook enig aan

de-

Sluiten