is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(78)

I 't Is dar, eene uitwerking zijner oneindige goedheid zelfs, dat al het gefchapene het we"zen door hem ontvangen heeft; en 't is ook .hier door, dat hij engelen cn menfchen, op eene bijzondere wijze, het vermogen van, in een zekeren zin, hem te kunnen eeren en dienen, als eene genade mededeelt, immers,

~de Heere heeft vel alles om zich zeiven gefchaapen; .doch zo wij, om nu van de menfchen maar alleen te fpreeken , acht geeven, op de drie [.vermogens onzer ziele; als: verftand, wil en „geheugen, kunnen wij uit die alleen genoeg ontdekken, dat we tot een verhevener einde, dan alle redenlooze en onbezielde fchepfelen,

-van God gefchaapen zijn* Het denkbeeld,

dat wrj,uit de fchepping en onderhouding van al het gefchapene, wegens Gods volmaakte wijsheid noodzaakelijk maaken moeten, laat ons niet toe te denken, dat de eeuwig wijze Schepper die uitmuntende gaavcn, waar door wij zoo verre boven de volmaaktfte der redenlooze dieren, verheven zijn , ons heeft mede-, gedeeld , om 'er flechts de laage driften van ons '/loffelijk of dierlijk beginfel, mede ten dienst te ftaan. Neen , de Godloozen, die zoo graag met den naam van grooten geesten pronken, gedraagen zich wezenlijk als de a'Ilerlaagfte zielen, wanneer zij de edele krachten van hun geeftejjjk beginfel, van hunne ziel naamelijk , misbruiken , tot het najaagenderligchaamelijke, en aardfche zaaken, die, hoe verheven in hunne oo_'en, verre beneden hunne waarde zijn, en hun laatfte einde flellen in dingen, die hen flechts als middelen, om dat oneindig goed, 't welk alleen de onbepaalde begeerten "hunner ziele vol-, öoen kan , te bekomen , door de overgroote goed-