is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 80 )

Dit heeft ook God ten deele door de Reden ; maar nog wel bijzonder door plegtisie openbaaring van denzelven eertijds menigmaalen . en op menigerlei wijzen tot de vaders door de Propheeten, doch ten laatften, dat is, met het begin der nieuwe wet, door den zoon gedaan.

Alle, die deze Goddelijke openbaaring, en de fchikkingen van God door dezelve bekend gemaakt, verfmaaden, hebben van tijd tot tijd, door de misdagen , die zij begaan hebben , en nog begaan, duidelijk doen zien, dat de reden, welk een dierbaar gefchenk God ook hier door aan ons gedaan heeft, den mensch alles , wat hem noodig is te weeten , alleen niet keren kan. — Dus overtuigd van de noodzaak» lijkheid der Goddelijke openbaaring, leeren wij hier uit, als van zelve, God kennen, ajs onzen

opperden wetgeever. Alles dan , wat ons

de menfchen , uit hun zelvcn, om God reeeren en te dienen, willen voorfchrijven, is IJdelheid : want het is God alleen , die door zijne ppenbaaring , welke hij op de van hem zelf vast gedelde wijze, ons doet kennen, ons zijne wetten en bevelen geeft. De Godsdienst dan , door welken wij Godbehaagen zullen , moet van een Goddelijken oorfprong zijn ! ja, in onze tijdelijke doch wettige Overheden zelfs, moeten wij God aanmerken als den eerden en voornaamden wetgeever, Alk mensch, zeide hier om de H. Paulus: zij de magten, die over hem gefield zijn, onderdaanig: want daar is geen magt dan van God; en die 'er zijn , zijn van God gefchikt. Zoo dat de gene , die zich tegen de magt Jtelt, de fchikkingen Gods weder$aatt en die dezelve wederjtaan, behaalen over zich