is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «3« )

dikwijls zeggen, naamelijk, dat God door hun fpreekt, dat God hen dit woord heeft ingegeeven?

Buiten dit is het te eenemaal onverklaarbaar, hoe juist deeze Schrijvers, die meest al zeer eenvouwige menfchen waren (pj, niet geleerd in de fchoolen der Wijsgeeren, uit een volk afkom ftig, 't welk de minfte gemeenfchap met andere volkeren der Aarde oefende (q), zó veel verhevener drijfveêren en oogmerken, zó veel kragt tot zelfverloochening om Gods wille, en zó verhevene kundigheden hebben kunnen betoonen.

DERDE HOOFDSTUK.

Waarin getoond wordt, hoe de hoeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, eene Godlijke uitmuntenheid bevatten, in de bekendmaakinge dier dingen, welke wij voorttaamelijk noodig hebben, door eene Godlijke Openbaaringe te verneemen.

§. i. Zaaken, die eene Godlijke Openbaaring moet leeren.

• L. welke dingen kunt gij voornamelijk verlangen te verneemen door eene Godlijke Openbaaricge? zijn het niet die, bij welke wij het giootfte belang hebben? dat is, die invloed hebben op ons gedrag, troost, en beftendig geluk? Immers ja .' nu deeze kunt gij tot de naavolgende brengen.

(p) Matth. IV. 18, 2t, enz. (? ) c™. XXXV. 27, cap. XLVI. 32, Kum. 2LXXII. 15.