is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 427 >

mogelijk, van huilen,zuchten en beklaagen bij uw kind, om het niet ongeduldig, lastig, en weekhartig te maaken.

Evenwel is het veeltijds ook fchade, u uit te drukken, als of gij het ongemak van uw kind niet teldet; want behalven, dat dit 's kinds fmarten verzwaart, boezemt het ook mededogenloosheid, en wantrouwen aan uwe liefde in; vooral gewen uw kind dan niet (veel min als 't gezond is) aan deze of geene wisjewas-' jens, die u naaderhand, of eenen llaaf van hetzelve maaken zouden, of moeite kosten, om ze weêr afteleeren, als daar is kopjen krouwen, handjens houden, en diergelijke; echter moet men hier mede niet verwarren het gene tot verligtinge van 's kinds fmarten dienen kan, fchoon men hier in na de zwaarte der ziekte eenige maatiging moet gebruiken, op dat uw kind vervolgends in ziekten niet wanhebbelijk, niet lastig moge worden.

Ter dezer gelegenheid iets te zeggen van het vertroosten der kinderen, kan niet geheel te onpas zijn, de beste troost is geduld, 't welk door eene leevendige voorftelling van tegenwoordige genoegens, welke wij nog genieten, en volgende, waar op wij nog met reden hoopen kunnen,het gevoel der rampen verbreekt, geen beter middel kan 'er dus te werk gefield worden, dan deze leevendige voorftellingen door uwe woorden te bevorderen ; uw kind ongevoelig te maaken, als het waare rampen zijn, is het kwaad te verzwaaren,met een lekker vergif. Niets kan erger zijn, dan uw kind zijne fmarten op het een of andere te leeren wreeken, hier bij valt mij in, dat mea