Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23° )

dat deze hoofdkwaal in de zeden van

tZJSS^A BuÏPrkring . J» zelfs in den middenftand der burgers , niet alleen blijft ltandhouden maar nog dagelijks meer en meer toeneemt: dit behoeft immers geen breedvoef rig bewijs? wie, d.e flegts gelegenheid heeft om m onzen minvermogenden Burgerkring met handwerks- en arbeidslieden om 'te gaan ziet met van den uchtend tot den avond hit khandehjk misbruik en de verkwisting van hun geld, ,n fterke dranken ? en wie, die hen in hunne wooning of huishouding kan befchouwen , 0f des zondags in de herbergen kan nagaan, ziet niet dikwijls den arbeidsman het geheele verdiende weekgeld in éénen dag verzuipen en verbrasfen?

Wie geheugt den laatften Engelfchen Oorlog, en weet niet, dat, door de opkomst van 't gebrek der Neutraals vladen naa eene lange en droeve ftihe in den handel en zeevaart, eene algemeene drukte ontftondt? dat er toen fchepen en bootsvolk ter bemanning derzelven , te kort kwamen? dat toen een bevaaren matroos dertig en me£r guldens smaands (t geen nooit te vooren gehoord was) kon verdienen ; maar welk nut deedt Ht ' werden zi, daar door rijker? genooten hunne vrouwen en kinderen daar van meer , dan te vooren toen ze twaalf guldens ('t gewoone maandgeld in tijd van vrede) verdienden s neen zij verbrasten nu meer , zij Z00pen zich meer dronken, verteerden meer geld in fleste huizen eii bij flegte vrouwlieden, en wat was 't facit { zij bleeven even zo arm als te vooren. In dien zelfden tijd verdienden die genen,

welke

Sluiten