Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C C3i )

welke aan den bouw en toerusting der fchepen werkten, mede veel grooter daggelden dan ook

te vooren: fommigen tot 50 a 60 duivers

's daags. Doch, hoe brooddronken en hoe losbandig zag men veelen onder hen dit gewonnen geld verteeren en verzuipen !

Ieder, die met de laage of behoeftige klasfe omes volks bekend is , en gelegenheid heeft om in dienst der kerken onzer Christelijke gezindheeden , van nabij hunne leevenswijze te zien , en de oorzaaken der armoede te onderzoeken , heeft ook ras ontdekt, Cat het grootst deel van gebrek, behoefte en ziekten, meest al oorfprong heeft uit luiheid en flempzucht.

Arme en behoeftige Medeburgers, die door den mensch, door den Christen met mededogen , met deelneeming in hunnen ongelukkigen toeftand moesten befchouwd worden, die recht hadden op de liefde-gaven van hunne meer gegoede Landgenooten, maaken dikwerf, door hun gedrag, de mededeelzaamheid zelve, kaarig, en de aandoenlijke harten ongevoelig; want , wie kan onverfchillig zien, dat menfchen in armoede gedompeld, de liefde-giften, die hen ter onderfteuning en tot gebruik voor veele dagen zijn gegeeven, in één dag op eene onnutte wijze doorbrengen ? en dit gebeurt (God betere liet !) bij veelen maar al te dikwijls.

Luiheid en lust tot ledigheid blijft bij veelen onzer niet alleen plaats behouden, maar vermeerdert nog dagelijks, en heerscht, onder den minvermogenden Hand onzes volks, thands veel fterker dan voor een panr eeuwen: van daar zo veele klagten bij de fabnkeurs over Q 3 de

Sluiten