Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

zeggen* of denken; ik achte alle dingen fchaade, en drek, om de uitneemenheid der kennisfe van mynen Heere, Jezus Christus! en ik zoeke alleen, in hem gevonden te worden; niet hebbende myne rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloove Christi is.

Deeze, als in Gods gerichte alleen beftaanbaar, zoeke ik aan eenen ieder aan te pryzen; en heb dat ook, in deeze Verhandelinge, gedaan. Mag myne geringe poging, hier toe, eenigzins dienstbaar zyn; ik zal "er my grootelyks over verheugen! en 'er Gode alleen de eer van geeven. Mag dit niet gebeuren; ik hoope 'er ftil onder te zyn! en ben overtuigd , dat alles, wat de Godheid doet; wel gedaan is. De Heere is God! hy doe ook in deezen, het geen goed is in zyne ogen.

Ik heb ook eene zeer groote begeerte gehad, om myne gedagten aan het gemeen meede te deelen over de tweede vraage, door de Heeren Leeden, ofDirecteuren, van des Heer en Teylers Godgeleerd Genootfchap, volgens de boekzaal van January 1780, pag. 38, 39» en 40, aan de liefhebbers van Godsdienjlige onderwerpen, tegen 1 December van het genoemde ^faar, ter beantwoording, voorge-

field;

Sluiten