Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, enz. 21

in den hemel , en op aarde, niet ontfangen, of hy beval zyne Apostelen , en Ryksgezanten , datze heenen zouden gaan , om allerleie volken te onderwyzen, en tot zyne discipelen , of naarvolgers, aan te Hellen. Matth. 28. vs 19.

Hy beloofde hun , ten dien einde , datze eerlang zouden worden aangedaan met de kracht des heiligen Geeftes ; om zyne getuigen te zyn, niet alleen , in Judaea, Jerufalem , en Samaria , maar zelfs tot aan het uiterfte einde der aarde. Aftor. 1. vs. 8.

En, op deezen grond, verklaart ook Panlus, dat de zaligmaakende genade , ten zynen tyde, reeds verfcheenen was aan alle menfchen. Tit, 2. vs. 11.

De leer van Jefus wierd eerst wel gepredikt onder de Jooden. En dit gefchiedde volgens het prophetisch woord; want de wet moest uitgaan , uit Sion; en des Heeren woord, uit Jerufalem.

Het gefchiedde, buiten allen twyffel, niet in een afgeleegen hoek, of in eene verborgene plaatfe;maar openlyk, enoveral.Het gefchiedde , in den tempel, in de Synagogen , in de aanzienelykfte vergaderingen , op de ftraaten , jaa overal! waar men flegs gehoor wilde geeven. Met een woord! het gefchiedde by aanhoudendheid , en zoo dikwils , als het, met voegzaamheid, gefchieden kon; gelyk de gefchiedenisfen van het Evangelie ons leeren.

De bloem der Joodfche natie wierd eerlang tot de kennis van den waaren God gebragt, en overgehaald tot het geloof in den grooten B 3 Chris-

Sluiten