Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Het Onderfcheidende Kenmerk van de

manier , de alleen zalige God, niet alleen gekend ; maar ook, van het redeiyk fchepfel, geëerbiedigd wil worden, en gediend.

Wat de kennis van den alleen waaren God belangt ;

Het is de Christelyke Openbaaringe, die alle Volken, in dit gewigtig leerftuk, grondig onderwyst!

Want de Christelyke Openbaaringe leert hen, wie God is, en wat hy is , niet alleen, ten aanzien van zyne natuur , weezen, eigenfehappen, en beftaan ; maar ook , ten aanzien van zyne wegen , en werken, zoo in de natuur, als in de genade.

Zy ontdekt hun: wie de mensch is, en wat . hy is, zoo met betrekkinge op den ftaat waar in hy gefchaapen wierd; als , met betrekkinge op de gefteltenis, waar in hy zich thans bevindt ; en tevens ? met betrekkinge op den toeftand, die hem befchooren is, naa dit leeven.

Zy doet hen, als in eenen fpiegel, zien: dat God den mensch goed, en recht of naar zyn welgelykend beeld, heeft gefchaapen ; maar dat die zelve mensch zich veele vonden gezocht heeft; zoo dat het zedelyk kwaad , niet van God, maar van ons zeiven, herkomftig is.

Zy onderrecht hen: Dat God, aan den eenen kant, wel te rein van ogen is, om het kwaad te konnen aanfehouwen; maar dat hy egter, aan den anderen kant, geen lust heeft in den dopd des zondaars, en dat hy, integendeel, al zyn welgevallen fielt in deszelfs bekqeringe , en leven.

Sluiten