Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

én inden Gij een goed gebruik maakt vart ons eenvouwig gefchrift, dan is onze moeite dubbel, beloond. Eerst ■ willen wij u het; godsdienstig en .zcdenUjk gedrag van . jesus fchetfen , 't welk u het verhevenst denkbeeld van zijn overheerlijk karakter zal ver-, fchaffen. Dan moeten wij aantoonen, in hoe verre het zelve tot een, voorbeeld ter navolginge van, alle Kristenen kan en moet vertrekken. Waar na wij, eindelijk, u , ter navol ginge van jesus met ernst en liefde, zullen opwekken.

Wij merken jesus aan , zo als Hij eens als mensch onder de menfchen heeft geleefd.^ ÏJn dit vooraf te herinneren, is noodzaaklijk,'' maar ook voldoende. Het geen nu van Hem door eenen der. Apostelen getuigd wordt, dat Hij was heilig, onnozel, onbefmet, af-, gefcheidèn van de zondaaren , is, zo zeker als iets zeker weezen kan. i Zijn geheele wandel zal ons dit bevestigen. . ,

Het godsdienstig gedrag van jesus trekt hier het eerst onze aandacht.

Leerde Hij, dat het eerlte gebod der wet was „ God lief te hebben,boven alles"; wie was ooit vuuriger en beftendiger in die liefde'? — En waar in beftond die liefde? was het flechts in woorden? neenl 't was met de daad en in waarheid.

Kan een kind niet gezegd worden zijnen. Vader te beminnen, te eeren, Hem achting; toe te draagen, wanneer het met's Vaders* bevelen niet veel opheeft; zich niet gaans' aahdezèlven onderwerpt? dat kan het niet: Ge;

A' 3? , ho or-

Sluiten