is toegevoegd aan je favorieten.

Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden burger met den inhoud des bijbels [...] bekend te maaken?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 99 )

die toch het einde wilde, wil ook het middel. j{

Men heeft het dan te recht\ van zijnen onvermijdelijken pligt geoordeeld, om den belangrijken inhoud deezer fcnriften alomme bekend te maaken: en ook wij, die zien, dat 'er, niettegenltaande de welgemeende poogingen onzer Voorvaderen,nog groote onkunde omtrent den inhoud deezes boeks, bij onzen minvermogenden broeder gevonden wordt, zijn verpligt , met allen ijver , de beste middelen bij de hand te neemen , om dit kwaad te verhelpen, en den minvermogenden meêr en meêr , met het geen in dit boek vervat is, bekend te maaken.

Ik wil op uwe uitnodiging, waarde menfchenvrienden! gaan zien, wat men ter bereiking van dit oogmerk het best zou kunnen doen.

Om dit te ontdekken, oordeel ik het dienstig, eerst na te fpooren, door welke oorzaaken het kome, dat 'er, niettegenltaande het werk, door onze vaders gedaan, om den Bijbel voor 't algemeen bruikbaar te maaken, nogthans geene zo volledige kennis van den inhoud dezes boeks bij den minvermogenden gevonden wordt, als men wel zou wenfehen.

Men floeg , mrns bedunkens, geenen ongefchikten weg, ter algemeene bekendmaaking van de in den Bijbel vervatte waarheden, in , toen men denzelven overzette , het geen Ga zo