is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandeling over de beste middelen, om den ijver en werkzaamheid bij den minvermogenden burger optewekken. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c n )

piiaverraogenden te verbeteren , — de gebreken te verhelpen, nuttige veranderingen in het i^erk ie ftellen; van hoedanige poogingen VOOïal de laatfte jaaren een uitmuntend ge.iuis genis geeveiu zo volgt, dat, daar 'er nog geinig ten goede gevorderd is, ook de fchuld daar van gedeeltelijk den volke zelve geweten moet worden; —ja wie kent niet den ltuggen, weerhal fligen aart, van veelen uit den. ftrmen (land ; wie weet niet hoe onverzethjk zij weigeren , iedere verandering hoe goed ook, aanteneemen,zo het flechta het aanzien van nieuwigheid heeft ; en indien men geloof geeft, aan deskundigen, dan heeft dat 'deel der volken reeds van zeer vroegere tijden dien weê.'barfligenaart bezeeten. „ Ik twijffel geen ongenblik, lt zegt ockersse, ^of het leerltelfel gedre? I, ven tot die uitterflen , waarvan de midden eem= ven ons de gedachtenis bewaard hebben, is oorzaak van dien dommen en langen geest, 9i die tot aan het einde des achtienden jaarhon» der' s s den ingezeeten van het platte land , der fvnalle gemeente en alle gewesten, van liu,,ropa, zo hardnekkig is bijgebleven, dat de „gro >tfte verlichting, en befchaavingdien nog „nier heeft kunnen veradelen." Ditwaar zijnde dan zal men niet kunnen berekenen ,het goede, dat verhinderd — het kwaad, dat aangekweekt dopj deezen geest; de vrugtbaare grond van Zij, onzalig bijgeloof,) en het hardnekkingfle yooorordeel.

Hoe zeer noodig het zij de opleiding der kipperen te verbeeteren, hoe veel ten dien

eiq.

Oharacterkunde bladz. Igf,