is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandeling over de beste middelen, om den ijver en werkzaamheid bij den minvermogenden burger optewekken. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 102 )

ongeieerdsn, tot gee.11 bedrijf ervaaren, foldaat, die veel al een vreemdeiing was; en is bij getrouwt , zo komen ook eene arme vrouw , en zeer behoeftige , dikwerf zeer verwilderde, kinderen ten laste van het algemeen.

Zou niet, om kort te gaan, door het houden van eene talrijke krijgsmagt, de voorfpoed, de nijverheid, de geest, de denkwijzen, .en het gedrag der natie, vooral, in de laagere klasfcn vrij veel nadeel kunnen lijden, of reeds geleeden hebben ?

De waarde deezer bedenkingen aan u, leezerioverlaatende, haasten wij ons uit het beredeneerde , dit belhiit optemaaken.

Dat 'er onder het Nederlandfche volk, zeer veele misbruiken, gebreken, kwaade gewoonten, verkeerde inrichtingen, plaats hebben; waar door de beginf-ls van werkzaamheid, en edele eerzucht, voor al, ten opzichte der minvermogenden, verdoofd, verlamd, belemmerd, het een méér, het ander min, onbruikbaar gemaakt zijn; en alzo , tot de geboorte en opgroei van Luiheid en Schaamteloosheid gelegenheid gegeeven, ja maar al te ruim voedfel verfchaft is.

Alles nu, wat de beginfelen van ijver en eerzucht drukt, en belemmert, uit dén weg te ruimen; en alles, wat dezelve heriiellen, en de noodige kracht tot de beste werking geeven kan, te bevorderen, in trein en werking te brengen; zou dit niet het waare, eenige, middel zijn, om de vereischte werkzaamheid, en elele eerliefde, bij den miuvermo genden, optewekken, en te onderhouden?

Dat