is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75)

worde! Laat de verbastering van zeden niet meer toeneemen; want dit, Mijne vrienden en vriendinnen' dit alleen — is het eerige, het waare middel, om uwe vrijheid te bewaaren! ,

Mengt u nooit in flaatsgefchillen, zoo er geen verpligting is , uit hoofde van ambt of eed! duizenden zijn 'er het flachtöffer van geweest. Zij, die 'er zich om ambt of eed in moeten mengen , ter verbetering van misbruiken, moeten zich hun noodlot troosten , hoe hard het valle. Moet gij, ter uwer zelfbehouding, het Vaderland verlaaten , ftelt uwe vlucht niet uit, ontwijkt de eerfte woede Wordt gij te rug geroepen, om andermaal nuttig te zijn voor uwe medeburgers , keert weder; wreekt u niet; brengt de deugd, die u in uwe vlucht verzelde , wederom mede. In 't kort, zijt grootmoedig, zo als necker: en troost u in elk geval , met een goed geweeten. Aois, een der Spartaanfche Koningen, zich beijverende, om de wetten van zijn land te verbeteren, werdt door leonidas van verraad befchuldigd, en daarnaa ter dood vcrweezen. De rechtvaardige aristides, werdt, naa veele dienflen aan zijn Vaderland beweezen te hebben, door de Schelp van een ondankbaar Volk, verbannen , om plaats te maaken voor een jongeling. De wijze, de beste socrate s werdt, volgens plato, te Athenen , met den vergiftigen Scheerling ter dood gebragt: En hoe veele treffende voorbeelden zoude ik u ontleend uit de gefchiedenisfen der Griekfche en Romeinfche Republieken , niet kunnen opnoemen ? Derhalven, laat