is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldasdig! eid aan uwen naasten niet! Geeft na uw vei mogen! Spaart uw' verzamelde olie 'en wijn niet, wie weet of gij dezelve, door zulk eene weldaadigheid , wel ooit zult noodig hebben. Staat bij 'het krankbed, en giet ze m de wonden van uwen naasten. Zijt gij van aardiche fchatten omringd, laaten uwe ingewanden rommelen van bermhartigheid en uwe handen druipen van weldaadigheid, uw loon is in den Hemel! terwijl het onbeftendig ert deel der vrekken door overdaad verlpild wordt. r , ..

He gezelligheid van dit leven fchijnt mede te brengen , vertrouwelingen te hebben , dan tot deze keuze behoort menfchen kennis, en uwe keuze eischt de grootlte voorzichtigheid, 't Spreekt van zelve, dat uwe ouderen uwe beste vrienden moeten zijn, aan wien gij uwe zaaken het zeekerst zoudt kunnen ver: trouwen ; want zij hebben met u eenerlei belang. Maar helaas » Hoe vee.e ouderen hebben reden, zich- hier over te beklaagen! aan dit pligtverzuim zijn Jongelingen meer fchuldig, dan jonge dochters; en wendde men zich dan nog naar bejaarde vrienden ; maar neen ! men gaat liever met r ehab b a m , tot jonge lieden van zijnen aart en denkwijze: en dezen drukken het laatfte zegel op het dwaalend hart van den reeds misleiden jongeling. De waan van des ouders voorgewende eigenzinnigheid rijst in top ; en ziet daar de fteilte, waarvan men neder flort en verlooren gaat. Dat zij, die zich eenigzins aan deze misdaad fchuldig maaken, terftond terug keereu!

Ver-