is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven huisvader, en zulk eene huismoeder, in't gemeen burgerlijk leven [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(95)

pen de jongen , zegt het fpreekwcord: immers zoude het te vreezen, en, in hunne jeugdige jaaren, honderd tegen een of. (laat ik liever zeggen,) eene bewaaringe Gods zijn zo zij 'er tegen beveiligd bleven. — En mag ik nog iets vraagen ? — Zou de Vader het aan zijnen Zoon, of de Meefter het aan zijnen Knecht, wél kwalijk kunnen neemen?

Verbeeldt u eene Huismoeder welke op haare Dienstmaagd, in eene onmededoogende woede losbarste, om dat deeze zich, in onliuischheid , had te buiten gegaan, en zwanger ware; doch dat deeze haar bedaard ten andwoord gaf: ,, het zijn zwakheden, gij zijt daar zel„ ve van overtuigd, herinner u den tijd,

wanneer gij U in ongeregeldheden met an„ deren, als uwen Man , te buiten gingt; „ toen ik, de ontwerpen daar toe , u heb ,, helpen fmeeden en ten uitvoer brengen:" wel nu, wat zegt gij, mijne vrienden! zullen haare be draf fingen invloed hebben ? hÉn kunnen zij fteek houden? — Eindelijk:

Onderdeld eens een Huisvader en Huismoeder, welke beiden van hunne huisgenooten en kinderen verwagtten , en vorderden , om, bij elle gepaste gelegenheden, en op eiken rustdag , en andere feestdaagen, te bidden, te danken, tot de bijwooning van den openbaaren Godsdienst als heen dreeven , zonder in hunne harten, den grond te leggen waarop de vooruitzichten te maaien waren, met welken dit gefchieden moet, kortom: die zeiven aaten en dronken, te ruste gingen, en weder opdonden, zonder zich met hnune gebeden of dankzeggingen tot

God