is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 J e s u s, het voorbeeld

en te weinig aan Jefus denkt, zoo als bij een voorbeeld ter navolging van zijne broederen is, en daarom wil ik in dij uur tragten , hem van dezen kant aan U. A. te vertoonen. De woorden van Petrus geven hiertoe eene gepaste aanleiding; want, fchoon hij wel eigenlijk van de uitnemende gehoorfaamheid en volmaakte deugd fpreekt, met welke de Verlosfer zijn zoenlijden heeft gekenmerkt, niets verhindert ons , om zijn gegeven voorbeeld ruimer uitteftrekken , en er zijnen ganfehen deugdrijken levensloop onder te betrekken.

Wat zeg ik ? verhindert ? alles betoogt

hiervan de noodzakelijkheid, dewijl er geen een Apostel is, die niet de zuiverfte begrippen der Christelijke deugd, uit het gedrag van Jefus ontwikkelt, en de kragtigfte drangredenen tot betragting van dezelve afleidt uitzijn voorbeeld.

Niets intusfehen is zwaarder, dan van dit verheven onderwerp op eene wijze te fpreken, die hem niet onteert; of het moest zijn, er zoo van te fpreken, dat uw beeld Heilige Je«fus ! in onze harten nederzonk. Ai ! ontvonk in onze harten een levendig geloof in u, eene hartelijke liefde tot u, en wij zullen eene onwederftaanbare begeerte hebben om u natevclgen. — ! !

Mijn