is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16)

fcheid van zedelijke krachten, die bliikbaare beftemming der famenleeving op aarde, onbereikt zijn gebleven? Ziet verder, hoe het gebruik der reden, niet plotfelijk ontftaande maar van lieverlede toegenomen, even hier door de oorzaak wordt van nieuwe aanmoediging, door ieder aanwinst van wetenfchap, en van nieuwe aanwinst door iedere aanmoediging. Wordt niemand met het rijp verftand geboren, maar dat, door vóórlichting van anderen, van jongs af, deelachtig, hoe zeer is deeze inrigting gefchikt, om ons, levenslang ,der wijzeren wetenfchap ten vraagbaak te doen ftellen, en, vrij van ichadclijken waan, dwaaling en vooroordeel gemeenfchaplijk te beftrijden, en waare verlichting op aarde uittebreiden V — Hoe juist werkt die gefchiktheid van onzen geest uit, dat wij , door het trapswijze toeneemen onzer kennis, ook van tijd tot tijd, meerder aanmoediging tot de deugd, meerder affchrik van het kwaade, kunnen verkrijgen! Ja, bepeinst, daar beneven, hoe, ter gewisfer bereiking van dat oogmerk der kennis van, cn liefde voor het goede, ons het zedelijk gevoel van goed en kwaad is ingeplant; en bereekent den invloed, dien weder dat gezag des gewetens op ons eigen welzijn , op de welvaart der maatfchappij heeft. En als gij verder bij de bepaaldheid onzer wetenfchap, bijzonder bij onze onkunde omtrend nog aanftaande lotgevallen, ftil ftaat, ftelt dan, tcrftond, aan uwen geest vóór, hoe ook dit niet zonder groote oorgaaken en ten nutte zo weezen moest; want

toch