Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

begeerten , in zijne wenfclien zelfs , deugd* zaam en vrij. Altijd is hij gevoelig voor die zachte en tedere gewaarwordingen , die het menschlijk hart verfieren en zijn aanwezen verhoogen, zonder tot koude onverfchilligheid de toevlugt te neemen , om tegen de wisfelingen van het leven beftand, en altijd kalm en gelaaten te kunnen blijven.

Overtuigd , dat de mensch , minder door wezenlijke rampen., dan door onbillijke en verkeerde verwagtingen, ongelukkig wordt, maatigt hij zijne weufchen , en is dus voor menige tckurltellingen behoed. Is hij niet op den voorgrond van het maatfchaplijk leven geplaatst , al gevoelt hij zich, door zijn vernuft en deugd, daar toe. gerechtigd , hij juicht, om dat hij, onbekend, geruster voor zich zeiven, meêr onderworpen aan de reden, meêr vatbaar voor liefde en vriendfchap , tegen den ftorm der hartstogten beter beveiligd is.

Zien wij hem door aardsch geluk omgeeven, in ftaat om de genoegens en de vreugde, die het zelve hem aanbiedt, te genieten , even min als een deugdzaame epicurus, verfmaadt hij die fchuldelooze genietingen. Integendeel bevordert hij de gezondheid zijns ligchaams zoo veel hem mogelijk is; niet nlleen, om die van zijnen geest daar door te verhoogen ; niet alleen , om zich daar door, voor de betrachting van alles wat pligt is, bekwaam te maaken ; niet alken , om zich daar door tegen toekomende fmarten te verharden; maar ook, om daardoor, des te beter, in ftaat te zijn, de geoorloofde vermaaken der zinnen A 5 waar-

Sluiten