is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Si )

WELEDELE HEEREN! GEACHTE MEDELEDEN;

T

X0T NUT VAN HET ALCEMEEN te

zijn, is de hoogstloffelijke bedoeling deezer, daarom inzonderheid , achtingwaardige Vergadering; eene bedoeling die, voorzeeker, ieders toefremming behoort rneede te draagen. Elk lid onzes gemeenebests, zoo hij anders zijne pligten te regt gevoelt, behoort daartoe krachtdaadige onderfteuning te verkenen. Hij is dit verpligt, even als een lid uit eenig huisgezin verpligt is, al 't zijne toetebrengen, wat het zelve ten nut, en bloei kan verftrekken; hij is het verpligt als Christen, dewijl de opperfte L.eeraar des Christendoms, deezen pligt in het gebod: bemint uwen naasten, ten duidelijkften aanbeveelt; zouden wij onzen naasten kunnen beminnen en het Gemeenebest verwaarloozen ? Onmooglijk ! dan zouden ons de heidenen in de liefde overtroffen hebben. Een cicero kon zeggen: onze kinderen zijn ons waard; onze gebuuren, onze bekenden: maar het vaderland bejluit alle deeze ons waarde voorwerpen in zijnen Jchoot; wie dan zoude toch kunnen aarfelen zelfs de dood te ondergaan, indien dezelve den Vaderlande konde dien/lig zijn (a). Daar het dan een zo gewigtige pligt is,

den

O) Lil. t. ds OJi üs.

F