Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANDWOORD OP DE

Doch reeds voorbeelden genoeg; te meer daar onze beste hedendaags] fche Digters zig van dergelijke vernuftspelingen beginnen te ont- 1 houden.

Van hetzelfde foort zijn alle Anagrammaas, Chronoflica, en dergelijke kunflige, Joch onlhiaaklijke voordbrcngfels, die noch het verftand, noch het gevoel aandoen, en welke men daarom als onnuttige, kinderagtige kunstjes aanmerkt, omdat zij noch onze verftandelijke vermogens eene aangename of nuttige werkfaamheid verfchaffen, noch het voelend vermogen van onzen geest bezig houden.

'Er is nog een foort van vernuft, hetwelk Addison gemengd vernuft noemt, en daar in beiraat, dat de voorgemelde gelijkheden ten deelën in de klank, ten deele in de zaak hunnen grond hebben. Hier toe brengt hij die woordfpelingen, waardoor men, een woord in verfcheide beteekeningen nemende, daar door raad!'eiagtige, puntagtige

en foortgelijke voorfteilingen uitvindt, welke treffen. Lord

Kaimes Cr) heeft een groot aantal voorbeelden van dit foort van vernuft aangehaald, doch oordeelt 'er anders niet gunftig over; ook merkt hij aan, dat hoe volkomener eene taal wordt, hoe minder woorden men 'er vindt, die waarlijk van eene gelijke beteekenis zijn; en meent daarom dat dergelijke fpelingen in waarde afnemen met het toenemen van de taal.

Vraagt men nu, of dezelve tot het waar of tot het valsch vernuft behoren, dan antwoorde ik. Dit gemengd vernuft, gelijk Ad¬

dison zegt (O, is famcngcfteld uit waar en valsch vernuft, en is

meer

(r) Elem. Ch. X.

it) Spectator Vol. I. n. 6a,

Sluiten