Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11<?>

door Maurits van Saxen, tot groote verdonkering van Éynenroem, verydeld, en vermoeid van de regering, deed daar van afftand en gaf in 't Jaar 1555. aanw' nen Zoon Philips, behalven het ryk van Spanjen, ook de Nederlanden, op den 25. Ocloberte BrusfeU plegtiglyk over. Doe kwamen de landzaten als in een Babylonifche gevangenis. Philips was een hooghartige Spanjaard en onverzettelyk vvreede dwingeland. Het bellek van zynen Vader zocht hy, met die geaartheid, die den Nederianderen onverdraariyk was, te volvoeren. Uit het land naar Spanje trekkende, in het Jaar 1559., het hy aan de Hertoginne van Panna de gedaante der Regeering, maar de kracht derzelve. aan den listigen en wreeden Kardinaal van Granvelle. Dit verdroot den aanzienlyken, zoowel als den geringeren. Men ging voord met de vervolgingen om den Godsdienft, die den Koophandel vele hindemisfen gaven. Welke verzieken, ook door gezandfehappen naar Span ie, daar tegen gedaan wierden, het was te vergeefch: om daar m te meer voord te gaan, wierden de nieuwe bisdommen ingevoerd, en met dezelve de Spaanfche inquilitie Zoo zaten onze Voorvaderen in eene treurige ^evangepis te weenen over de verbreeking bonnet voorrechten cn vryheden, hun door den Koning, by het aanvaarden der Regering, bezworen.

In dezen ftaat van zaken verwekte God den moed der Edelen , welke,eindelyk, in 't Jaar 1566. zich aan eikanderen verbonden hebbende, een verzoek inleverden by de Hertoginne van Parma, om opfchorting van de inquilitie en van de uitvoering der Plakkaten tegen de Hervormden; waar op de Hervormden ftraks openlyk buiten de Steden begonden te prediken, en zeer

onver-

Sluiten