Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DE WEELDE.

Zijn niet meestal de beroemdfte mannen van ons Valand tevens de nederigfte geweest? Nergens

immers ontmoeten wij den beuzelaar, den pronker, met den ontwerper of uitvoerer van ftoute ondernemingen in één perfoon vereenigd. Wie was

ooit nederiger dan Civiiles, dan Willem I dan

Jlldegonde Barneyeld de Ruiter ■ de

Trompen en duizend andere verëerenswaardige Helden ; en , evenwel, wie meer, dan zij, hebben

der wereld tot roem het menschdom tot nut en

Godsdienst en Vrijheid tot Palinuren verftrekt?

Werp uw oog op de Biographie van de meeste

Staatsmannen Godgeleerden en Wijsgeeren, en

ik houde mij verzekerd dat gij, met derzelver leeven bekend wordende, overtuigd zult zijn, van die ftaatige nederigheid welke hunnen geest boven alle gevaa-

ren boven alle zwarigheid en moeitens verhief,

en hunne ziel tevens bekwaam en vatbaar maakte, om eene hoogte te bereiken, welke hunne naamen onfterflijk en tot een zegen voor alle geHachten worden deedt.

Hoe veele gedugte Hagen heeft de Weelde aan Nederland niet toegebragt! Zij heeft eene zodanige betreurenswaardige verbastering over de zeden onzer Natie uitgeftort, dat men een geheel boekdeel zoude kunnen aanvullen, van de rampen en vernede-

rin-

Sluiten