is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee-tal verhandelingen behelzende de eerste eene verklaaring van Gods testament en verbond [...] en de tweede een onderzoek nopens den aart van't verlossing- en 't genadeverbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96 VERHANDELING over

kei woord gefprooken van het avondmaal, ongetwijifeld om geen andere reden, dan dat dit Hoofd-* ltuk , in den katechismus der doops-oxderwijzelingen niet ftond , noch in hunne geloofs-eelijdenissë te pas,kwam. En hoe klaar blijkt dit , uit de Katechizatiën van CyrilluS bisfchop van Jerufalem , en derzelver fchifring in twee hoofdrangen, naar de tweeërlei foort van voorwerpen ? Hij maakt in 't Nafchrift achter de Voorrede (*), onderfcheid tusfehen hen die kwamen tot den doop , en welke daar toe in de eerfte grondftukken van 't geloof onderwezen wièrden; en hen welke reeds gedoopt waren, cn nu nader onderwezen wierden , in het ftuk van 't H. avondmaal. Even zoo behandeld hij 't ook, naar die opgeg-cevene Schets. In de XVIII eerfte Katechizatiën, geeft hij alleen onderwijs, aan de Leerlingen die kwamen om gedoopt te worden, doch fpreekt daar in geen woord van 't avondmaal; doch in de V laatfte welke hij de in 't geheimleidende noemt, verklaart hij, behalven de verborgenheden van de Doopsplegtigheden en Zalvinge, vooral die van 't H. avondmaal.

III. Mijne derde aanmerking is, dat de zes Hoofdftukken van den Katechismus der Doopleerlingen , vs. ib en 2. overeenkomftig den aart der zaake, en de wijze van woordvoeginge, paar aan paar bij malkanderen hooren, dus men hier drie paaren of rangen heeft, 't Eerfte paar is. De Be*

kee*

CO VUL Op. Cyrilli Hierofol, Prsef. p. IX. Ed. Paris 1631.