is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£32 AFBEELDINGEN.

OP ZIJNE KEIZERLIJKE MAJESTEIT*

FERDINANDUS DEN DERDEN,

Toen Joachimus Sandraet van Stokou mij, uit Weenen in Oostenrijk, zijn Majesteits afbeeldinge, met haer loofwerk en cieraeden, vereerde.

DEUS NOB/S U/EC OTIA FECIT.

3Sc Zon van Oostenrijk verheft haer fchoone ftralen, Uit fchaduwen van kunst, veel fchooner in elx oogh, Dewijlze, in haeren troon geftegen hcmelhoogh,

Zich niet ontziet zoo laegh op ons gezicht te dalen.

De derde ferdinand, gefchapen tot regeeren, Gelijk een tweede August, en vader van de pais, Zijn Zoon de heirbaen wijst naer 't hemelfche palais

En leert inet wapenen van Vrede triomfeeren.

Cezegent is het Rijk, gezegent zijn de volken, Daer zijn voorzicnigheit genadigh 't oogh op houdt, En hem de Wecghfchael wort van 't heiligh Recht hetrout,

Een Arent broght zijn zwaert en fcepter uit de wolken. Een kroon verciert het hooft, ter hcerfchappij gewijt: Dit Hooft verciert de Kroon, cn fchept een' gulden tijt.

OP Z IJ N H E I L I G H E I T,

INNOCENT DEN TIENDEN

N .

1,u ' ecne Knstensch lidt het andre bits befchadight,

En Kristus fterft aen 't kruis des Oorloghs, begenadigh't Ons Godt met innocent, die »t Apostolisch dak, Gelijk een duif, beftraelt met 's hemels vredetak:

Onnozelheit aenvaert de fleutels in Godts ftede.

Zij fluite d' Oorloghspoort: z' ontfluite 't hof van Vrede.