is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGE6KVE SCHRIFTEN.

2J3

4 S P O R E

aen den heer

HOOFT,

tot voltrekking sijneraengevange

NEDERLANTSCHE HISTORIE.

■i^Js 't Roomfche nonnevier, zoo blaek uw heilige ijver.

Vaer onverdrietigh voort, gewijde Storifchrijver

Van onzer eeuwen ramp, en flakkerend geluk:

't Welk fomtijds gaf een' blik, in oorloghsdamp en druk:

Sprak Neerland, doen zij hooft al bevend aen zagh vatten

Zijn' pen, tot waering van verwaereloosde fchatten;

Na datze, in Poëzij gemat en afgeflooft,

Voltrekken ging 't geen ons van 't noodlot was belooft:

Dat aen den Amfteliiroom verrijzen zon, de wreeker

Van onze floflïghcid en Duitsch en duidlijk fpreker:

Die zelf den Zwijger (*) van den ouden Tibervüet

Zou tarten, met ons' tael, en toonen, dat 'er niet

Geredent is, zoo rijp, van deftige Latijnen,

Of 't licht van Holland dar wel tegens Rome fchijnen.

Dit werrek eischt een Godt, die fchriklijk fcheiden zal

Dien baijerd, zoo verwart, door allerlij gevali

Een' Godt, dit gantsch vohnaekt, en zonder fijd* te draegen

Aenfchout van 's hemels top der fteröelijke plaegen:

Zoo veel vermaerde fteên, bedoven in haer' asch

Berooft van fchat en pracht, de kampen van 't gewas.

Heirlegers tegens een gevoert, door razerije:

De Vrijheit hier aen 't woên, en daer de tijrannije.

De Koning tegens 't volk: de burgers onderling

In 't harrenas, vermengt met busfe, fpies, en kling:

(*) Tachus.

P5