is toegevoegd aan uw favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HANDBOOGS-DOELEN. 73

fcheidene deftige vertrekken, en boven een groote Zaal In 't voorhuis en in andere vertrekken , ziet men nog verfcheidene Schutters gezelfchappen en Schiideryen afgebeeld.

2 Een onder anderen hangt op de groote Zaal, zynde een fraai ftuk van Johannes Spilberg, verbeeldende het Vendel Schutters van den Burgemeester cn Kapitein Joan van de Pol, zynde in den jaare 1660 gefchilderd.

3 Desgelyks ziet men voor den Schoorfteen, een zeer uitvoerig ftuk van Bartholomeus van der Helst, naar wiens broeder, welke hier Kastelein geweest is, dc Doele den naam van Doele van der Helst plagt te draagen, zynde gefchildert, in den Jaare 1653, verbeeldende drie Kapiteinen, Albert Pater, Joan Blaauw,Joan van de. Poll, die de eertckenen der fchutteren aan den Schilder van der Helst, welke by hen aan eene tafel zit, vertoonen.

DE VOETBOOGS-DOELEN.

1 Staat by de Handboogs-Doele, zynde het Artillery huis tusfchen beiden geplaatst. Deeze Doele is minder van aanzien dan de voorige, en dient thans tot een Vergaderplaats der tegenwoordige West-Indifche Maatfchappy.

2 De Schildcrycn, met welke verfcheidene vertrekken van dit huis voorzien waren , zyn naar 't Stadhuis op de groote Krijgsraadkamer overgebragt.

DE KLOVENIERS-DOELE.

1 Deze ftaat aan 't einde van de Nieuwe Doclcftraat en Kloveniers-Burgwal, zynde thans eene aanzienlyke Herberg , in twee gebouwen onderfcheiden, van welke het kleinfte aan de Noordzyde van de Doelefiraat, een overblyfzel fchynt te zyn van het oude Schietperk der E 5 Klo-