is toegevoegd aan je favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het BURGER WEESHUIS. 171

Hien berigc, Barend Jansz. Bode, of in 't gemeen Baandjs genoemd, die niet wel met zyn hoofd was, en altoos de Trouwfleden agter aan liep, waar door hy by elk bekend wierd. Hy is ook, in een grooter Stukje afgebeeld , het welk in de Regentekamer hangt.

16 Boven op de Linnenkamer hangt nog een Stuk van Pooi, alwaar hy in een Nagtrok is afgefchildert.

ij In de Regentesfenkamer, zynde een net Vertrek, welk op de fteenen Sluis, die naar dc Bloemmarkt leid, haar uitzigt heeft, hangt een gefchildert Af beeldzel van 't Wapen van 't Godshuis, zynde eene beftraalde Duif; het Zinnebeeld van den II. Geest; hetzelve word door een Weesmeisje cn een Weesjongen vastgehouden, zynde omringd van de Vrouwlyke Wapens van vier Regcu> tesfen, die in 't Jaar 16S0 dienden.

Het A ALMOES SENIERS HUIS.

1 Hetzelve ftaat aan de Zuidwestzyde van de Princegragt, tusfchen de Leidfche Gragt en Leidfche Straat. Het is een fraay ea groot Gebouw van vier Verdiepingen hoog, met twee uftfpringendc Voorgevels, hebbende ieder Voorgevel eene ruime Poort, en nog twee dergelyke tusfchen beide.

2 Het geheele Erf is driehondert twee en tachtig en een halve voet breed, zynde het Wcstclyk gedeelte voor de Meisjes, en het Oostelyk voor de Jongens gefchikt. Van agteren en weerskanten zyn fmalle opene plaatzen.

3 Dit Huis heeft eene menigte Vertrekken tot verfcheidenerlei gebruik, zo voor de Weezen, Suppoosten, Regenten en Regentenen enz.

4 In het Voorvertrek voor de Regentenkamer hangt nog een Bord,'t welk in 'tOude Aalmoesfeniershuis is geplaatst geweest, en daar met Gulden Letters op gefchreven ftaat,.

De