Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V Y A N D I N N S >\ *$

DORINDE.

Verdriet? . . Gy behoorde Cidalie te haateu, Hoe is 't mooglyk, dat zy u nog kan aandoen? Heeft zy uwe achting dan niet met alle recht verboren ?

DE BARONE S.

Gy hebt my haar leeren kennen; gy hebt my doen zien, dat zy my bedroog. . . Maar zy beeft my evenwel voortyds bemint. En ik, ik had haar zo teder lief! dit geheugen kan ik niet uitwisfchen. Dit bewaart my zelf voor haat. . . Neen, ik kan haar niet haaten!

D O R IN DE.

Hoe meer gy haar bemint hebt, dies te ondankbaarder is zy, dies te onverzoenlyker moet gy zyn. De beledigingen maaken op fterke zielen diepe indrukken, en als men in ftaatis om met drift te beminnen, moeten wy ook met hevigheid kunnen haaten.

DE BARONES,

De wezenlyke kragt, die uit eenegroote ziel ontr ftaat, is gelegen in over de driften te zegepraalen , en geenzins in zich daaraan overtegeeven. Ik beB 5 fchouw

Sluiten