is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t2t VAT H E K.

BS visir.

o Myn Vorst, verdenk my niet van misdaadige oogmerken; tk vleije my, dat gy myne oprechtheid beter kant. Toen ik Almanfor haatte, vertnrg ik dit niet; herdenk, myn Heer, dat ik met u durfde fpreeken over myne bezwaaren, en myn afkeer omtrent hem. . < .

SZ CALIt,

Dat weet ik; maar, Viftr, gelooft gy ook , da^ het lasteren eens Vyands een bewys onzer oprechtheid is. . . ,

de vrsi-r.

Myn Heer, de listige Man weet zyne gevoelens te vermommen, om des te zekerer zyn doel te treffen ;• maal* de eenvoudige oprechte Man verbergt niets, en veracht eene wraak , die hem door geveinsdheid uitvoerbaar werd.

de calif.

Laat dit daar:' wat oordeelt gy over Almanfor* weigering?

be visir,-

J%n Heer , die weigering verfïomt my; es'

toe*