is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de beoeffening der rechtsgeleerdheid, benevens vier verhandelingen over wysgeerige stoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 Het ZEDELYKE GEVOEL.

ftoffe gefchreeven , verkiezen te raadpleegeo.

$• 4-

De Rechtsgeleerden vestigen alleen hun aandagt op der Menfehen vrye Daaden en de gevolgen van die. Zy houden voor Natmtrlyken zulke verrigtingen, daar het Redeneeren niet by te pas komt, of in den weg zou weezen ; zoo als cylferen , memorifeeren en foortgelyken; des wy hier ook voor by zullen gaan die befchouwelykc flellingen over den goeden Smaak en de Bevalligheid, daar Hutcheson zig mede verlustigde, en waar over veele fraaye (£) werken in Engeland en Frankryk zyn uitgekomen.

't Is te beklaagcn, dat het Iaatffe uitneemende werk van dien Heer in andere taaien niet word overgebragt. Wy moeten 'er van zeggen, 't geene Le Clerc van 't werk van zynen vriend Shaftesbury zeide; dat, naamlyk, het hoofdoogmerk daarvan geweest is, de Deugd te vertooncn, als'tecnigfte, waar in het geluk van eiken Mensch, en van de groote menschlyke Maatfchappy op de geheele

aar-

(fc) Het hoofdzakelyke daar van is te vinden in do Gfondbeg. van dc wetenfeh. der fchoonheid 's Hage 1770.