is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over de beoeffening der rechtsgeleerdheid, benevens vier verhandelingen over wysgeerige stoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hst ZEDELYKE GEVOEL. 247

een Regel moet zyn , waar naar het gezicht te beoordcelen: Zoo is het met het gevoel mede gelegen; daar de proefondervindelyke waarnemingen met Thermometers het vooroordeel omtrent de meerdere koelte der kelders in den zomer hebben leeren kennen; en den Mensch gewaarfehuwd, op zyn tweederlye gevoel, over den aart en graaden der hitte , geen vonnis te ftryken , wanneer hy eene warme en eene koude hand te gelyk in 't zelfde lauwe water dompelt! Dit nu tot het beproeven der Zedelyke Daaden overgebragt zynde, vereischt geene opheldering! Wat ook Shaftesbury hier tegen inbragt, Locke heeft het veld behouden; met te bewyzen, dat quaftiones facit op geene redekavelingen , maar op de ondervinding rusten; enz. dat alle fa&a niets meer bewyzen , dan der menfehen Vatbaarheid voor goedheid en waarheid, dat is, voor de overeenkomst hunner zeden met den aart en de gefteldheid hunner medefchepfelen. Buiten deezen Maatftok, of Thermometer, komen alle menfehelyke vermogens uit op veronder ft ellingen van Deugdzaame of Ondeugende Werkzaamheden.

Q 4 S- 7-